O společnosti | Integrovaný systém managamentu

Úvod » O společnosti » Integrovaný systém managamentu

Integrovaný systém managementu kvality, životního prostředí a BOZP (ISM)

Systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 je u společnosti CHT, a.s. zaveden a certifikován od roku 1999 a od roku 2005 jsou zavedeny a certifikovány i systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2016) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008). Od roku 2020 přešla společnost CHT, a. s. na novu normu ČSN ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která nahradila normu ČSN OHSAS 18001.

Závazek společnosti k dodržování zásad řízení a principů dle těchto norem je specifikován v dokumentu „Politika kvality, péče o ŽP a BOZP“. Jednotlivé procesy jsou potom rozpracovány v „Příručce kvality, ŽP a BOZP“ a jednotlivých interních směrnicích systému ISM. V rámci naplňování kvalifikačních předpokladů je společnost dále certifikována v oblasti svařování podle ČSN EN ISO 3834-2 a je rovněž držitelem „Pověření MD ČR k provádění TP a zkoušek UTZ-elektro dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách“.

K naplňování požadavků řídicích norem jsou každoročně vedením společnosti přijímány cíle a programy z oblasti kvality, ŽP, BOZP a provozování drážní dopravy. Plnění těchto cílů, jakožto i dalších požadavků řídicích norem je průběžně kontrolováno prostřednictvím interních a externích auditů a jednou ročně je předmětem přezkoumání vedením společnosti.

V průběhu roku 2019 proběhl u společnosti poslední certifikační audit certifikačním orgánem STAVCERT Praha, s.r.o., dle stávajících řídicích norem řady 9001, 14001 a 18001, platnost certifikátů je do 7. 11. 2022. V průběhu roku 2020 přešla společnost CHT, a. s. na novu normu ČSN ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která nahradila normu ČSN OHSAS 18001. Nový certifikát je platný do 7. 11. 2022.

Společnost CHT, a.s., je rovněž provozovatelem drážní dopravy na základě licence udělené DÚ ČR a v 04/2018 získala ve správním řízení osvědčení o bezpečnosti dopravce na dalších 5 let.