O společnosti | Integrovaný systém managamentu

Úvod » O společnosti » Integrovaný systém managamentu

Integrovaný systém managementu – IMS

Systémy řízení byly ve společnosti Chládek & Tintěra, a.s. (CHT, a.s.) zavedeny postupně, a to od roku 1999, kdy jako první systém byl zaveden a certifikován systém managementu kvality dle požadavků ISO 9001. Od roku 2005 jsou zavedeny a certifikovány i systémy environmetálního managementu dle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 (dříve OHSAS 18001).

V průběhu roku 2022 proběhl u společnosti poslední recertifikační audit certifikačním orgánem STAVCERT Praha, s.r.o., dle platných revizí norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.  Platnost certifikátů je do 7. 11. 2025.

Společnost se v průběhu let certifikovala i v dalších oblastech, které zahrnula do integrovaného systému managementu:

  • V oblasti drážní dopravy společnost opětovně získala Jednotné osvědčení o bezpečnosti železničního podniku, které ji umožňuje nadále provozovat drážní dopravu zejména v souvislosti s realizací stavebních a údržbových zakázek. Toto osvědčení je platné do 19. června 2028.
  • V březnu 2022 byl integrovaný systém managementu rozšířen o systém ECM (činnosti spojené s údržbou a opravami železničních vozidel), kdy společnost získala Osvědčení o shodě subjektu odpovědného za údržbu a Osvědčení o shodě pro funkci údržby. Naše společnost nyní může poskytovat opravy a údržbu v rámci ECM i ostatním společnostem, které tuto certifikaci nemají. Osvědčení je platné do 10. prosince 2024.
  • V rámci naplňování kvalifikačních předpokladů je společnost dále certifikována v oblasti svařování podle ČSN EN ISO 3834-2 a je rovněž držitelem „Pověření MD ČR k provádění TP a zkoušek UTZ-elektro dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách“.

Závazek společnosti k dodržování zásad řízení a principů dle těchto norem je specifikován v dokumentu „Politika integrovaného systému managementu CHT, a.s.“. Jednotlivé procesy jsou potom rozpracovány v „Příručce integrovaného systému managementu“ a jednotlivých interních směrnicích systému IMS.

K naplňování požadavků řídicích norem jsou každoročně vedením společnosti přijímány cíle a programy z oblasti IMS. Plnění těchto cílů, jakožto i dalších požadavků řídicích norem, je průběžně kontrolováno prostřednictvím interních a externích auditů a jednou ročně je předmětem přezkoumání vedením společnosti.

Cílem je zlepšování kvality procesů, produktů a služeb a zvyšování bezpečnosti při provozování drážní dopravy, při současné ochraně životního prostředí a při dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.