O společnosti | Integrovaný systém managamentu

Úvod » O společnosti » Integrovaný systém managamentu

Integrovaný systém managamentu kvality, životního prostředí a BOZP (QES)

Systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 je u společnosti CHT, a.s. zaveden a certifikován od roku 1999 a od roku 2005 jsou zavedeny a certifikovány i systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2005) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008).

Závazek společnosti k dodržování zásad řízení a principů dle těchto norem je specifikován v dokumentu „Politika kvality, péče o ŽP a BOZP“. Jednotlivé procesy jsou potom rozpracovány v „Příručce kvality, ŽP a BOZP“ a jednotlivých interních směrnicích systému QES. V rámci naplňování kvalifikačních předpokladů je společnost dále certifikována v oblasti svařování podle ČSN EN ISO 3834-2 a je rovněž držitelem „Pověření MD ČR k provádění TP a zkoušek UTZ-elektro dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách“.

K naplňování požadavků řídicích norem jsou každoročně vedením společnosti přijímány cíle a programy z oblasti kvality, ŽP, BOZP a provozování drážní dopravy. Plnění těchto cílů, jakožto i dalších požadavků řídicích norem je průběžně kontrolováno prostřednictvím interních a externích auditů a jednou ročně je předmětem přezkoumání vedením společnosti.

V průběhu roku 2017 proběhl u společnosti poslední kontrolní audit certifikačním orgánem STAVCERT Praha, s.r.o., dle stávajících řídicích norem řady 9001, 14001 a 18001, z nichž u prvních dvou norem končí jejich platnost ke dni 15. 9. 2018. Z tohoto důvodu probíhala u společnosti v průběhu roku 2017 a začátkem roku 2018 analýza systému k přechodu na novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015, které byly implementovány v průběhu roku 2018, a v měsíci 09/2018 proběhl kontrolní audit podle těchto novelizovaných norem.

Společnost CHT, a.s., je rovněž provozovatelem drážní dopravy na základě licence udělené DÚ ČR a v 04/2018 získala ve správním řízení osvědčení o bezpečnosti dopravce na dalších 5 let.