Kvalifikace

Úvod » Kvalifikace

Kvalita práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., si uvědomuje důležitost otázek kvality produkce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dopadů činnosti na životní prostředí, a proto má zavedeny systémy managementu kvality, BOZP, životního prostředí, svařování a údržby železničních vozidel. Úkoly a cíle těchto systémů jsou zakotveny v „Politice integrovaného systému managementu společnosti CHT, a.s.“ a každoročně specifikovány v cílech a programech integrovaného systému.

Certifikace společnosti

Systém managementu (dále jen SM) kvality je zaveden podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, SM životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016, SM BOZP podle normy ČSN ISO 45001:2018 a SM svařování dle normy ČSN EN ISO 3824-2:2022. Pro řízení údržby železničních vozidel a pro provozování drážní dopravy jsme držiteli příslušného osvědčení od Drážního úřadu. Funkčnost integrovaného systému je průběžně kontrolována formou interních auditů a externě formou každoročních dozorových auditů a jedenkrát za 3 roky recertifikačním auditem. Recertifikační audit proběhl v roce 2022.
Certifikačním orgánem pro systémy řízení dle norem ISO je STAVCERT Praha, s.r.o.

Politika integrovaného systému managementu společnosti CHT, a.s.

Chládek & Tintěra, a.s. je společností, jejíž hlavní činností je příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně zajišťování inženýrsko-dodavatelské činnosti, a to zejména v oblasti staveb pozemních, dopravních, inženýrských a průmyslových. Na základě licence zajišťuje rovněž provozování drážní dopravy. Přílohou směrnice „Systém bezpečnosti provozování drážní dopravy je samostatný dokument „Bezpečnostní politika drážní dopravy – Chládek & Tintěra, a.s.“ V souladu s kontextem a strategií společnosti – trvale se zařadit mezi přední stavební společnosti ve svém oboru – se touto politikou společnost prostřednictvím svého vrcholového vedení zavazuje ve všech svých činnostech a na všech provozech a projektech k trvalému zlepšování kvality svých procesů, produktů a služeb, péče o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky řídících norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 v platném znění. Činnosti spojené s údržbou a opravami železničních vozidel provádí společnost v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 a souvisejících předpisů (ECM).

Celý dokument ke stažení zde