Kvalifikace

Úvod » Kvalifikace

Kvalita práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., si uvědomuje důležitost otázek kvality produkce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dopadů činnosti na životní prostředí, a proto má zavedeny systémy managementu kvality, BOZP a ŽP. Úkoly a cíle těchto systémů jsou zakotveny v „Politice QES“ a každoročně specifikovány v cílech a programech integrovaného systému.

Certifikace společnosti

Systém managementu (dále jen SM) kvality je zaveden podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, SM životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a SM BOZP podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Funkčnost integrovaného systému je průběžně kontrolována formou interních auditů a externě formou každoročních kontrolních auditů a jedenkrát za 3 roky certifikačním auditem. V měsíci říjnu 2016 proběhly kontrolní audity všech SM, v rámci kterých nebyly shledány žádné odchylky.

Certifikačním orgánem pro integrovaný SM je STAVCERT Praha, s.r.o.