Cookies | Chládek & Tintěra, a.s.

Úvod » O společnosti » Archiv dokumentů

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si prohlížíte naše webové stránky. Z těchto souborů následně získáváme informace, například abychom zjistili, jaké stránky si prohlížíte, mohli Vám přizpůsobovat zobrazovanou reklamu dle Vašich preferencí, nebo abychom jednoduše zajistili fungování našich webových stránek.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies, které slouží k:

➡     provádění analytik;

➡     zajištění marketingu;

➡     zajištění funkcionalit, které nejsou nezbytné pro zobrazení webu a poskytování dalších služeb;

Na webových stránkách můžeme využívat také tzv. technické cookies, které slouží k tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak mají, případně abychom si zaznamenali, zda jste s cookies udělil souhlas, či nikoliv. Bohužel neexistuje možnost jak použití těchto cookies odmítnout.

Kromě technických cookies však používáme také další cookies, a to pro účely uvedené výše. Všechny tyto cookies ukládáme pouze s Vašim souhlasem, a to pro každý z uvedených účelů zvlášť. Pokud se rozhodnete udělit souhlas jen s některými cookies dle nastavení při udělování souhlasů, nezapnou se ty cookies, u kterých jste souhlas neudělili. Svůj souhlas také můžete kdykoliv odvolat, a to změnou nastavení dle příslušného tlačítka na webové stránce. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Jinými slovy, do té doby, než souhlas odvoláte, je využití cookies oprávněné.

V souvislosti s cookies konkrétně používáme nástroje:

➡     Google Analytics a další nástroje od společnosti Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Další informace: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

➡     Nástroj Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, typicky je u tohoto nástroje ukládán soubor cookie sid a související cookies. Další podrobnosti naleznete zde: https://o.seznam.cz/ochranaudaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/.

➡     Nástroj Facebook pixel a další nástroje od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irsko. Další informace: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

➡     Nástroje od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, se sídlem Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Irsko. Další informace: https://cz.linkedin.com/legal/l/cookie-table?#thirdparty.

➡     Nástroje od společnosti Twitter International Company, se sídlem One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko. Další informace: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

a zde: https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/help-twitter/rules-and-policies/cookie-description-lists/cookiedescription-list-en.pdf .

V případě, že by u některého z nástroje docházelo k předávání osobních údajů na území mimo EU, je takové předávání založeno na vhodných zárukách (zejména standardních smluvních doložkách a doplňujících přijatých opatření) nebo na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Popis jednotlivých cookies:

Název cookies: _ga
Doba uložení: 2 roky
Popis účelu: Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.
Typ cookies: analytické

Název cookies: _gid
Doba uložení: 1 den
Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google
Popis účelu: Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.
Typ cookies: analytické

Název cookies: _gat
Doba uložení:  1 minutu 
Popis účelu: Varianta souboru cookie _gat nastaveného službami Google Analytics a Správcem značek Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon webu. Prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke kterému se vztahuje.
Typ cookies: analytické