O společnosti | Historie a současnost a.s.

Úvod » O společnosti » Historie a současnost a.s.

Historie a současnost a.s.

Pánové Jaroslav Tintěra a Ing. Ondřej Chládek založili v Litoměřicích v roce 1990 stavební firmu jako jednu z prvních ryze soukromých firem v tehdejším Československu.

Od založení se firma – postupně po jednotlivých krocích – rozvíjela a rozšiřovala a to nejen počtem zaměstnanců a zvyšujícím se objemem výkonů, ale i rozsahem působnosti a především rozsahem prováděných výkonů v jednotlivých odbornostech. V letech 1990 až 1995 se tak, jak to vyžadoval její zpočátku i překotný rozvoj, několikrát změnila právní forma, aby nakonec v roce 1995 vznikla a v roce 1997 i plnohodnotně zahájila činnost  samostatná společnost Chládek & Tintěra a.s. se sídlem v Litoměřicích.

V současné době realizuje a.s. širokou škálu výkonů téměř ve všech oborech stavební činnosti, jejichž podrobnější výčet najdete na jiném místě těchto stránek.

Společnost, kromě dvou účetních období následujících bezprostředně po zahájení činnosti, vykazuje každoročně kladný hospodářský výsledek, což samozřejmě trvale zvyšuje její finanční stabilitu. Současně, vzhledem ke stálému zvyšování technicko-technologické a kulturní úrovně firmy, trvale roste i její vnitřní tržní hodnota. Od roku 1995 prochází a.s. rovněž pravidelně kontrolou hospodaření prováděnou nezávislým auditorem, když jeho závěrečný výrok za každé prověřované účetní období dosud vždy zněl "Bez výhrad".

Akciová společnost Chládek & Tintěra je stále se rozvíjející stavební společností. Zvyšující se objem prováděných výkonů je dosahován nejen profesionálním a vstřícným jednáním se zákazníky a seriozní cenovou politikou včetně nezbytného dodržování lhůt realizace zakázek, ale i nadstandartními zárukami umožněnými trvalým výrazným tlakem vedení společnosti na kvalitu prováděných prací

I přes dosud stále pozitivní vývoj ve výsledcích hospodaření si společnost dostatečně včas uvědomila, že v současném náročném podnikatelském prostředí je třeba pro udržení a případné zvýšení konkurenceschopnosti a obhájení a rozšíření pozic na trhu práce i nadále investovat nejen do modernizace strojního a mechanizačního vybavení a odborného růstu zaměstnanců, ale i do zvýšení kvality a zlepšení organizace práce. Proto bylo v roce 1998 rozhodnuto zavést a udržovat systém řízení jakosti. V roce 1999 se a.s. certifikovala dle normy ČSN EN ISO 9002 a následně, v roce 2001, se certifikovala dle novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2001. Cílem těchto náročných certifikačních řízení bylo, aby společnost nejen svým současným, ale i potencionálním budoucím obchodním partnerům deklarovala vysokou úroveň kvality a organizace práce.

Jako velmi důležitou vnímá společnost i otázku ochrany životního prostředí a proto přijala rovněž rozhodnutí získat certifikaci v této oblasti. Certifikát dle ČSN EN ISO 14001:1997 firma získala v posledním čtvrtletí roku 2004 a tímto Certifikátem dává svým zákazníkům na vědomí, že tato problematika není akciovou společností opomíjena, ba naopak, je této otázce průběžně věnována významná pozornost.

Neoddělitelnou součástí výrobní činnosti společnosti je rovněž trvalá péče o bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Oblast BOZP prošla dynamickým vývojem ve snaze přiblížit se evropským standardům, a proto vedení společnosti přijalo v závěru roku 2004 rozhodnutí zavést systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999 a již v březnu r.2005 byla společnost i v této oblasti úspěšně certifikována. V průběhu roku 2020 přešla společnost CHT, a. s. na novu normu ČSN ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která nahradila normu ČSN OHSAS 18001. Cílem tohoto kroku je zabezpečit řízení a organizování provozní činnosti akciové společnosti tak, aby byly vytvářeny bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro všechny zaměstnance. Tento úkol trvale patří k nejvyšším prioritám společnosti.

Závěrem tohoto našeho krákého představení se dovolte uvést trvalý cíl naší akciové společnosti, kterým je vybudovat firmu, jejíž jméno bude pro vás – naše obchodní partnery – zárukou spolehlivosti, serioznosti a vysoké kvality odvedené práce.