O společnosti | Ekonomická data

Úvod » O společnosti » Ekonomická data

Ekonomická data

Hospodářský rok 2008
Výkony v roce 2008 dosáhly 1,149 mld Kč, což představovalo 104 % plánovaných tržeb, přičemž tržby z vlastních výkonů představovaly 1,113 mld Kč. Bylo dosaženo účetního HV ve výši 102 mil. Kč (po zdanění 80 mil. Kč). V roce 2008 zahájila činnost i regionální střediska údržby a oprav mostů, která převzala tuto činnost a některé zaměstnance od příslušných výkonných jednotek SŽDC,s.o.(Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem). Výkony těchto středisek dosáhly v prvním roce činnosti výše 28 mil. Kč. Nejvyšších výkonů dosáhlo středisko kolejových staveb, jehož podíl na celkových výkonech činil 548 mil. Kč.

Hospodářský rok 2009
Výkony v roce 2009 dosáhly 1,773 mld Kč, což představovalo 128 % plánovaných tržeb, přičemž tržby z vlastních výkonů představovaly 1,763 mld Kč. Bylo dosaženo účetního HV ve výši 199,7 mil. Kč (po zdanění 159 mil. Kč). Činnost středisek údržby a oprav mostů byla v roce 2009 rozšířena i na železniční svršek a výkony na údržbě a opravách železniční infrastruktury realizovaný těmito středisky dosáhl výše 56,6 mil. Kč.

Výkony i HV jednotlivých středisek byly v tomto roce vysoce překročen, přičemž nejvyšších výkonů dosáhlo opět středisko kolejových staveb, jehož podíl na celkových výkonech činil téměř 928 mil. Kč.

Hospodářský rok 2010
Vlivem zastavení nebo pozastavení některých staveb a redukcí objemu prostředků na opravy železniční a dopravní infrastruktury ve druhé polovině roku došlo k výraznému poklesu výkonů oproti předchozímu roku a výkony dosáhly 1,218 mld Kč. Rovněž HV se logicky oproti předchozímu roku snížil, a to na 110 mil. Kč (88 mil. Kč po zdanění). Výpadek ve výkonech se dotkl zejména středisek kolejí, silnic a mostů. Nejvyšších tržeb dosáhlo opět středisko kolejových staveb, a to ve výši 572 mil. Kč. K překročení plánovaných tržeb došlo naopak u střediska pozemních staveb z důvodu dokončování velkých zakázek.

S ohledem na nepříznivou prognózu u veřejných zakázek i pro rok 2011, bylo ve IV.Q roku přikročeno k redukci počtu zaměstnanců.