Rekonstrukce Novinského viaduktu

Název projektu

Oprava mostu v km 131,215 na trati Liberec – Česká Lípa

Cena bez DPH

44,6 mil. Kč

Doba výstavby

08/2009–11/2011

Investor

SŽDC s.o.

Výstavba viaduktu probíhala obvyklým způsobem. Nejprve byly provedeny práce shora za úplné výluky v trvání 28 dní: snesení kolejového roštu, odtěžení štěrku a násypu až na zásyp klenby. Ten byl vyspádován k odvodňovačům a na podkladní vrstvu ŠP tl.50mm byla položena izolace. Na poprsních zdech byla provedena betonová mazanina, osazeny odvodňovače ve vrcholu kleneb. Položena izolace s ochrannou geotextilií, vyrovnávací zásyp ŠP do úrovně zemní pláně, štěrkové lože, položení koleje, zaštěrkování. Zprovoznění koleje na mostě.

Další stavební práce probíhaly za provozu na trati, z lešení pod mostem. Následovalo odstranění původního zábradlí, spárování kamenných římsových bloků, montáž nového zábradlí. Opěry v místě vyboulení byly lokálně přezděny. Pilíře byly statisticky zajištěny pomocí nerezových kleštin vlepených do drážek. Stejným způsobem bylo provedeno překlenutí trhlin. Dále bylo provedeno hloubkové vyčištění spár – do hloubky 10cm. Objem použité spárovací hmoty byl 40m3. Následovaly vrty pro injektáže a vlastní injektáž opěr a pilířů vč.základů.