Revitalizace trati z Karlových Varů do Nejdku

Název projektu

Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Cena bez DPH

516 mil. Kč

Doba výstavby

07/2017–07/2018

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Cílem stavby bylo zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých omezení traťové rychlosti vyplývajících z nevhodné geometrické polohy koleje (GPK) a zejména z nedostatečného zabezpečení úrovňových železničních přejezdů. V rámci stavby byly zrekonstruovány vybrané mosty, propustky a v železniční zastávce Nejdek-Suchá bylo zřízeno nástupiště s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice.

Revitalizace čtrnácti kilometrů trati si vyžádala výměnu více než deseti a půl tisíce pražců, z nichž šest tisíc představují ocelové pražce ve tvaru „Y“ a zbytek betonové pražce.

Začátek stavby byl v km 0,412 trati Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky – státní hranice SRN, konec v km 46,120 s tím, že za km 19,028 už došlo jen k úpravám technologie jednotlivých přejezdů. Hlavní stavební činnost byla soustředěna v km 5,200–18,964.