Rekonstrukce tramvajové trati v Kolbenově ulici

Název projektu

Odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí Kolbenova – Kbelská

Fakturační cena

46 628 059 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2018 – 06/2018

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

Kolejáři naší společnosti se na rekonstrukci čtyřkilometrové trati, která začíná na náměstí OSN a končí u vozovny Hloubětín, podíleli zejména rekonstrukcí železničního spodku. Železniční svršek byl v gesci Pražského dopravního podniku. Práce na železničním spodku představovaly především vybourání původních velkoplošných betonových panelů a žulových obrubníků, odtěžení materiálu na zemní pláň, sanaci a nakonec přípravu spodku pro pokládku tramvajového svršku. Nejnáročnější na celé akci byla realizace odvodnění a vsakovacích šachet.

Značným rozdílem oproti původnímu stavu je povrch trati. Původní zastaralé velkoplošné panely, které zásadně omezovaly rychlost dopravy, nahradily zatravněné pásy. Na štěrkové lože byla položena geotextílie, rozveden automatický zavlažovací systém, uložena zemina, a nakonec travní koberec. Na přejezdech, křižovatkách a místech pro přecházení komunikace bude povrch živičný.

Nově zrekonstruovaná tramvajová trať má také přínosy pro ekologii i územní rozvoj okolních částí. Kolejnice jsou totiž opatřeny tlumícími a izolačními prvky, což přispívá ke snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu a k celkovému zatraktivnění oblasti, kde se kombinuje stávající obytná zástavba původní průmyslové čtvrti a nově rostoucí obytná výstavba. Obě nástupiště tramvajové zastávky Poštovská jsou navíc nově bezbariérové, opatřené navigačními prvky pro nevidomé a slabozraké.