Oprava Posázavského pacifiku v úseku Ledečko – Zruč nad Sázavou

Název projektu

Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) – Kácov – Zruč nad Sázavou (mimo)

Fakturační cena

606 347 510 Kč - z toho Chládek & Tintěra, a.s. jako člen společnosti 345. 613. 273 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

10/2018–11/2019

Investor

Správa železnic, státní organizace

Opravu přibližně třicetikilometrového úseku trati č. 212 provedlo v rekordním čase sdružení firem EDIKT, a.s. a Chládek & Tintěra, a.s. které vyhrálo výběrové řízení. Společnosti si práce rozdělili tak, že EDIKT opravil úsek z Ledečka do Kácova, který je přibližně v polovině řešené opravy, a Chládek & Tintěra úsek z Kácova do Zruče nad Sázavou.

Stavbaři začali s rekonstrukcemi mostních objektů, opěrných zdí a rozsáhlými sanacemi skal podél trati. Technicky nejnáročnější byl asi 600 metrů dlouhý úsek trati mezi Chabeřicemi a Zručí nad Sázavou, kde trať kopíruje na úbočí skal ve výšce několika desítek metrů meandr Sázavy. Kvůli rozšíření štěrkového lože tam museli vybudovat na skalách další opěrné zdi.

V celém třicetikilometrovém úseku byl během asi tří měsíců kompletně zrekonstruován železniční svršek, včetně strojního čištění štěrkového lože, a odvodnění. Opraveny jsou také desítky železničních přejezdů. Ve stanicích a zastávkách stavbaři vybudovali nová normová nástupiště a někde i osvětlení. Použity byly jednak regenerované pražce a jednak nové ocelové pražce ve tvaru písmene ypsilon. Vzhledem ke klikatosti trati, která vesměs kopíruje řeku Sázavu se jednalo o nejlepší možné řešení. Ypsilony jsou totiž v porovnání s příčnými pražci kratší, mají nižší konstrukční výšku a nižší hmotnost. Kolej je v celém úseku bezstyková. Součástí projektu byla také menší či větší oprava na pěti mostech a propustku. Mostní nosné konstrukce v km 7,060; 10,848 a 13,424 stavbaři snesli a nahradili je zcela novými, spodní části mostů (tj. kamenné opěry a křídla) byly odbourány a nahrazeny taktéž novými železobetonovými. U mostu v km 5,783 zůstaly opěry ponechány, jsou opraveny a doplněny novými železobetonovými úložnými prahy, závěrnými zídkami a římsami. 

Trať z roku 1901 prošla za dobu své existence mnoha dílčími opravami, nikoli však souvislou obnovou. Posázavský pacifik je železniční trať z Prahy přes Vrané nad Vltavou a Čerčany do Světlé nad Sázavou. Je dlouhá 157 kilometrů. Kolejovou úvratí je v Čerčanech rozdělena na dva úseky, dolní a horní. Dolní úsek vede z Prahy do Davle po pravém břehu Vltavy, z Davle pak směřuje proti proudu Sázavy horní úsek – trať č. 212. Ta je dlouhá 91 km a vede z Čerčan přes Ledečko, Kácov a Zruč nad Sázavou do Světlé nad Sázavou. Trať probíhá údolím řeky Sázavy a prochází osmi tunely.