Odkanalizování Vrbičan na Kladensku

Název projektu

Vrbičany – kanalizace, 2. etapa

Fakturační cena

24 000 468 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

02/2020–09/2021

Investor

Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod

Společný projekt obcí Telce a Vrbičany se týkal v první fázi odkanalizování obce Telce spolu s výstavbou čistírny odpadních vod (ČOV) a následně výstavby kanalizace v obci Vrbičany s napojením do ČOV v sousedních Telcích. Společnost Chládek & Tintěra, a.s., se stala zhotovitelem druhé etapy, což představovalo vybudovat napříč obcí přibližně dva kilometry gravitační kanalizace o průměru 250 mm a k tomu asi 880 metrů domovních přípojek o průměru 150 mm.

Z důvodu nepříznivých výškových a spádových poměrů bylo nutné postavit také dvě čerpací stanice v hloubce pět metrů pod terénem, odkud jsou splašky výtlakem směrovány do kanalizační sítě v obci Telce a dále do ČOV.