Infrastruktura pro rodinné domy ve Štětí

Název projektu

Infrastruktura pro 23 RD ve Štětí

Fakturační cena

8 941 024 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2010 – 08/2011

Investor

Město Štětí

Lokalita 23 RD se nachází na pravé straně komunikace Štětí – Stračí ve směru do Stračí, dříve obdělávaná zemědělská půda.

Práce byly zahájeny v říjnu 2010, kdy byla sejmuta úrodná ornice a započata výstavba gravitační kanalizace DN 250 a DN 300 v délce cca 500m, která ústí do čerpací stanice odpadních vod o průměru 2500mm a výšce 6000mm. Odtud bylo vybudováno výtlačné potrubí DN 90 o délce 90m, které je ukončeno v šachtě gravitační kanalizace ve stávající komunikaci. Stávající gravitační kanalizace byla díky této výstavbě prodloužena o 60m. Po hodně mrazivé zimě se na jaře pokračovalo s výstavbou vodovodu PE 110 v délce 640m a domovních přípojek DN 25. Poté následovalo vybudování horkovodu. Horkovod prováděla jiná dodavatelská firma investora.

Následně mohly pokračovat objemné zemní práce, tj. zásypy hlubokých výkopů, dorovnávání terénu do nové nivelety apod. tyto práce byly základem pro výstavbu konstrukčních vrstev komunikace a chodníků. V souběhu se realizovalo veřejné osvětlení pro celou lokalitu.

Chodníky byly lemovány obrubníky v tl.15cm a 5cm, a zhotoveny ze zámkové dlažby tl.60mm. Celková plocha dlažeb je 1500m². Komunikace byla provedena ve dvou asfaltových vrstvách o celkové tl.100mm. Asfaltový povrch byl kladen na speciální konstrukční vrstvu mechanicky zpevněného kameniva tl.150mm. Výměra asfaltových povrchů je 3600m². Odvodnění komunikace je řešeno polovegetačními tvárnicemi.

V lokalitě se nezapomnělo ani na odstavené parkoviště a plochu pro kontejnery.