Hradečno je odkanalizované

Název projektu

Splašková kanalizace v obci Hradečno - 2. stavba

Fakturační cena

19 228 084 Kč bez DPH

Doba výstavby

11/2014 – 09/2015

Investor

Obec Hradečno

Projekt řešil realizaci přibližně 2500 metrů splaškové kanalizace včetně veřejných čerpacích stanic a jejich elektropřípojek. Navázal na první etapu, která byla dokončena pět let před druhou etapou. Výstavbu liniových částí stavbaři realizovali zejména ve veřejných komunikacích a v zelených pásech podél nich a z části v silničních tělesech.

Kanalizace je z převážné části gravitační s potrubím průměru DN250. V části obce je splašková kanalizace vzhledem k výškovému uspořádání terénu a menšímu počtu dotčených objektů tlaková DN50 – větvená s osazením domovních čerpacích stanic na pozemcích jednotlivých vlastníků nemovitostí. Odpadní vody jsou čištěny v nové čistírně odpadních vod v obci Přelíc, která byla vystavěna v rámci 1. etapy.

Průměrná hloubka gravitačních kanalizačních stok je v rozsahu 1,8–3,4 m, převážně se jedná o hloubky do 2,2 m. Výtlačné části kanalizace jsou ukládány s krytím přibližně 1,6–1,7 m, vždy pod niveletou vody.

Napojení domovních čerpacích stanic na elektrickou energii je řešeno kabelovým vedením elektropřípojek ze stávajících distribučních rozvodů v obci. Recipientem vyčištěných vod je Šternberský potok.