Integrovaný systém managementu – IMS

V průběhu roku 2022 proběhl u společnosti poslední recertifikační audit certifikačním orgánem STAVCERT Praha, s.r.o., dle platných revizí norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.  Platnost certifikátů je do 7. 11. 2025.

Společnost se v průběhu let certifikovala i v dalších oblastech, které zahrnula do integrovaného systému managementu:

  • V oblasti drážní dopravy společnost opětovně získala Jednotné osvědčení o bezpečnosti železničního podniku, které ji umožňuje nadále provozovat drážní dopravu zejména v souvislosti s realizací stavebních a údržbových zakázek. Toto osvědčení je platné do 19. června 2028.
  • V březnu 2022 byl integrovaný systém managementu rozšířen o systém ECM (činnosti spojené s údržbou a opravami železničních vozidel), kdy společnost získala Osvědčení o shodě subjektu odpovědného za údržbu a Osvědčení o shodě pro funkci údržby. Naše společnost nyní může poskytovat opravy a údržbu v rámci ECM i ostatním společnostem, které tuto certifikaci nemají. Osvědčení je platné do 10. prosince 2024.
  • V rámci naplňování kvalifikačních předpokladů je společnost dále certifikována v oblasti svařování podle ČSN EN ISO 3834-2 a je rovněž držitelem „Pověření MD ČR k provádění TP a zkoušek UTZ-elektro dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách“.

 

Společnost CHT, a.s. přikládá významný význam dodržování zásad řízení a principů definovaných normami, jak je podrobně popsáno v dokumentu "Politika integrovaného systému managementu CHT, a.s.". Tato závaznost se projevuje nejen v obecném přístupu, ale také v konkrétní implementaci při řízení jednotlivých procesů, jak je zdokumentováno v "Příručce integrovaného systému managementu" a interních směrnicích systému IMS.

Každoročně společnost stanovuje cíle a programy v oblasti integrovaného systému managementu (IMS), které směřují k naplnění požadavků řídicích norem. Monitorování plnění těchto cílů a sledování dodržování požadavků norm probíhá průběžně prostřednictvím interních a externích auditů. Jednou ročně je celý systém podroben důkladnému přezkoumání vedením společnosti, což zajišťuje jeho neustálé zdokonalování.

Hlavním cílem těchto snah je dosažení neustálého zlepšování kvality procesů, výrobků a poskytovaných služeb. Společnost CHT, a.s. klade důraz na bezpečnost provozu drážní dopravy a zároveň se aktivně angažuje v ochraně životního prostředí. Dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při pracovních činnostech je klíčovým aspektem, který společnost pečlivě sleduje a implementuje ve svém každodenním provozu.