Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Sanace dvanáctimetrového náspu v Karlových Varech-Rybářích

Sanace dvanáctimetrového náspu v Karlových Varech-Rybářích

Název projektu

Oprava únosnosti žel. spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794

Investor

Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ

Fakturační cena

41 379 811 Kč bez DPH

Doba výstavby

04/2013 – 08/2013

Železniční trať procházející městkou částí Rybáře je vedena na dvanáct metrů vysokém náspu z nesoudružných hornin. Dlouhodobé zvětrávání mělo za následek, že se v polovině dubna 2013 utrhl přibližně šedesát metrů dlouhý pás. Ten s sebou strhl také dva stožáry trakčního vedení a narušil drážní vedení. Kolej blíže k sídlišti, kam se svah utrhl, zůstala doslova vyset ve vzduchu. Masa horniny se sesunula do městského parčíku pod svahem.

Na základě rychle zpracovaného projektu sanace náspu bylo nutné utržený val nejprve odtěžit a pak začít s demontáží stávající koleje a rekonstrukcí železničního spodku. Po podrobném průzkumu vyšlo najevo, že sanaci svahu bude nutné provést v délce 200 metrů ze strany k sídlišti a přibližně padesát metrů na opačné straně pod druhou kolejí. V těchto délkách kolejáři nejprve snesli železniční svršek a následně začali zajišťovat svah.

Hlavním stabilizačním prvkem byl lomový kámen, kterým stavbaři ve svahu vytvořili roznášecí vystužené polštáře a jakési žebrování. Kámen svah nejen zpevnil, ale stal se také drenážním svodem pro odtok vody z tělesa. Svah je dále jištěn systémem přitěžovacích lavic. U paty svahu je provedena drenáž, která dešťové vody odvádí do nedalekého potoka.

V rámci sanace svahu středisko elektrostaveb realizovalo stavbu čtyř nových stožárů trakčního vedení jako náhradu za sesunuté. Vzhledem k únosnosti svahu bylo nutné stožáry soustředit na stabilnější stranu, proto jsou dva stožáry s výložníkem pro obě koleje.

Posledním stavebním úkonem bylo zřízení nového železničního svršku na obnoveném a stabilizačně zajištěném náspu. Použity byly betonové pražce, ke kterým jsou připevněny bezstykově svařené koleje.