Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Oprava výhybek v žst.Jeneč; oprava GPK od km 20,3 – 22,3; oprava přejezdu v km 26,705; Jeneč Kladno

Oprava výhybek v žst.Jeneč; oprava GPK od km 20,3 – 22,3; oprava přejezdu v km 26,705; Jeneč Kladno

Investor

SŽDC, s.o.

Vedoucí stavby

Vladimír Cimrman, DiS.

Fakturační cena

1 773 305 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2011 – 08/2011

V rámci opravy byla vyměněna polovina dřevěných pražců a pražce za výhybkami. Dále byly vyměněny vadné kolejnice ve středních částí a lepené izolované styky.
V celém zhlaví byly odstraněny kolejnicové styky a kolej se svařila.

Další částí stavby byla rekonstrukce poměrně frekventovaného železničního přejezdu v km 26,705. Délka silniční uzavírky byla 2 dny. Rekonstrukce obnášela vybourání staré živice, vytržení a likvidace 25 m kolejového pole. Odtěžení a náhrada štěrkového lože. Montáž nového svršku na dřevěných pražcích a zhotovení 3-vrstvého živičného krytu železničního přejezdu se žlábkovými kolejnicemi.

Poslední částí stavby bylo odstranění vad geometrické polohy koleje traťového úseku v celkové délce 2 km s doplněním štěrku a jeho úpravou do profilu.