Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Cyklostezka Varhany – 2. etapa

Cyklostezka Varhany – 2. etapa

Investor

Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany

Vedoucí stavby

Václav Syřiště, Jan Čmejla

Fakturační cena

9 204 245 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2009 – 10/2009

Na základě objednatele, tj. Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Varhany, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa, byla veřejnou soutěží vybrána na realizaci této stavby firma Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, středisko inženýrských staveb.

Doba výstavby probíhala v měsících duben–listopad 2009. Celková cena stavebních prací bez DPH dosahovala částky 9,2mil. Kč, přičemž tato suma byla z větší části financována z SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) a ze zbylé části Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Varhany, který je pod patronem měst a obcí Česká Lípa, Kamenický Šenov, Volfartice, Horní Libchava a Nový Oldřichov. Stavba byla prováděna na bývalém železničním tělese úseku tratě H.Libchava – Volfartice, tj. část úseku na trati Česká Lípa – Kamenický Šenov. Železniční provoz zde byl ukončen v roce 1979. Stavba byla realizována dle technologického postupu navrženým zhotovitelem.

Celý úsek byl nejdříve zbaven porostu, bylo vykáceno několik stovek stromů, odstraněno nepřeberné množství náletů, křovin a ostatního plevele. Pařezy od stromů a náletu byly vybagrovány a odstraněny. Po tomto hrubém vyčištění následovalo chemické odplevelení ve čtyřech postřicích. Chemicky byla odplevelena plocha přes 25 000m², zejména drážní těleso a odvodňovací příkopy. Současně se pracovalo na čištění, opravování, spárování stávajících propustků a na výstavbě nových propustků, nutných pro dobré odvodnění budoucí cyklostezky. Vyčištěné štěrkové lože bylo srovnáno a doplněno štěrkodrtí.

Na takto připravený podklad se položila mulčovací plachta proti prorůstání zeleně a následně pokládka 5cm asfaltové drcenky a 4cm asfaltového obrusu jako finalní vrstvy. Dále pak bylo zhotoveno zábradlí z ocelových pozinkovaných sloupků v množství 600ks a dvojitých dřevěných madel o celkové výměře 3500cm. V závěru stavby byly zrekonstruovány stávající mostní opěry a na nich postaven nový most dřevěné konstrukce. Tento most je na této etapě jediný.

Foto před před zahájením výstavby:

Foto z průběhu realizace: